Shop

  • Thulo Institute Management Software

    यो Software लाई तपाइले आफ्नो Training /Coaching Center, Montessori, Language Class, वा Vocational Institutes जहाँ बिधार्थीको संख्या धेरै हुन्छ, तेहा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ | नेपालमै बनेको यो Software एक महिना सम्म #Free मा चलाउन सक्नु हुन्छ र कामको लाग्यो भने मात्र खरिद गर्न सक्नु हुन्छ |

    NPR10,000.00